Inloggning för arbetsgruppen> Glömt lösenordet?
> Glömt användarnamnet?Svenska datatermgruppens
sekretariat sköts av


Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk

Arbetet stöds av


Visning

Separat förklarande artikel (nr 3)


Datorminnen - teknisk förklaring

En dator har alltid ett internminne, där program och data ligger medan bearbetning pågår. Utöver internminnet har datorn ofta ett eller flera externminnen där program och data ligger när de inte används. Exempel på externminnen är disk (skivminne), diskett och magnetband. Utöver dessa minnestyper förekommer ofta cache-minne och ROM, varom mera nedan.

Åtkomstmetoder

Det som är lagrat i ett minne är en följd av bitar (nollor och ettor), som regel grupperade till byte eller ord. Vid läsning och skrivning i ett minne finns två åtkomstprinciper:

  • Sekventiell åtkomst, då man inte kan hoppa förbi information utan läser alla orden i den följd som de står i (en del av) minnet. Så måste man göra på t.ex. magnetband. Den här åtkomstprincipen kallas på engelska sequential access.
  • Direkt åtkomst, då man kan skriva eller läsa direkt på godtycklig plats i minnet. Detta kallas på engelska direct access eller random access (härav benämningen RAM, Random Access Memory).

På skivminnen använder man sig av en mellanform: Informationen är lagrad i sektorer, där sektorerna kan nås direkt, men varje sektor måste läsas sekventiellt.

Internminne

Synonymer: internminne, internt minne, inre minne, primärminne, arbetsminne

Det är viktigt att läsning och skrivning i internminnet går snabbt. Därför är det konstruerat för direkt åtkomst. I en persondator består internminnet vanligen av ett stort antal (ofta flera miljoner) byte, som var och en innehåller 8 bitar. Varje byte i internminnet har en egen adress i form av ett nummer och kan nås direkt. Internminnen är mycket snabbare än externminnen.

Externminne

Synonymer: externminne, externt minne, yttre minne, sekundärminne, lagringsminne

Ett exempel på ett snabbt externminne är skivminnet (hårddisken). En diskettenhet eller en cd-enhet är betydligt långsammare. Ännu långsammare är magnetbandsstationer.

Jämförelse mellan intern- och externminnen
Pris per bit Storlek Åtkomsttid Lagringstid Flyktighet
Internminne Högt Förhållandevis litet Kort (µs) Under exekvering Tappar informationen vid spänningsbortfall
Externminne Lågt Kan göras hur stort som helst (man använder flera band etc.) Lång (ms–min) Lång tid Passivt medium som behåller informationen vid spänningsbortfall

Cache

En cache är en tillfällig lagringsplats, där datorn lägger viss information som finns i ett långsammare minne men som den använder ofta och behöver ha snabbt tillgänglig. Cachen är osynlig för användaren. Man använder cacheteknik för att öka datorns hastighet. Se vidare ordlisteartikeln och den tekniska artikeln om cache.

ROM

Ett ROM är ett s.k. läsminne som man kan läsa men inte skriva i, dvs inte ändra innehållet i. I moderna datorer finns det alltid ett ROM-minne som innehåller det program som startar inläsningen av operativsystemet från hårddisk eller datornät när man sätter på datorn. Ett sådant ROM är ett RAM som man inte kan ändra innehållet i.

PROM

Ett PROM är ett ROM som man kan skriva (”bränna”) in information i och som sedan behåller informationen permanent. (Det finns även ett flertal varianter som kan raderas och fyllas med nytt innehåll: EPROM, EEPROM, FlashPROM etc.)

Virtuellt minne

Virtuellt minne innebär att man med hjälp av externminne simulerar ett internminne som är större än det fysiska internminnet. Detta är en numera vanlig teknik, som är inbyggd i datorns operativsystem.

Kontrasterande par
internminne externminne
inre minne yttre minne
primärminne sekundärminne
arbetsminne lagringsminne
RAM -
- ROM (läsminne)

Källa/författare: Roger Hansson, Svenska datatermgruppen <datatermgruppen.se>

Senast ändrad 28 augusti 2000